Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) ("Ustawa") określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejscowości Bielsko-Biała, ul. Warszawska 299, NIP 547-213-89-90, REGON 242737820 drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postepowania reklamacyjnego.
 • Dostęp do strony internetowej fordbielsko.autoboss.com.pl ("Strona") podlega niniejszemu Regulaminowi, w brzmieniu obowiązującym w chwili korzystania. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na Stronie w zakładce "Zasady i warunki", w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, jak zdefiniowano poniżej. Treść zawarta w niniejszym Regulaminie może być pozyskiwana, odtwarzana i utrwalana przez Użytkownika dowolną techniką na dowolnych nośnikach w celach związanych z korzystaniem z niniejszej Strony oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 • AUTO-BOSS świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony.

§ 2 Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • Usługodawca / Dealer / AUTO-BOSS / my / nasze / nam – AUTO-BOSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejscowości Bielsko-Biała, ul. Warszawska 299, NIP 547-213-89-90, REGON 242737820, adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • Użytkownik – każda osoba (fizyczna lub prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) korzystająca ze Strony.
 • Strona – witryna internetowa prowadzona przez Dealera, działająca pod adresem fordbielsko.autoboss.com.pl.
 • Regulamin – aktualna wersja niniejszego Regulaminu, określająca warunki korzystania ze Strony, dostępna na Stronie w zakładce "Zasady i warunki".
 • Dane osobowe – informacje dotyczące Użytkownika i jego pojazdu, zebrane podczas odwiedzania naszej Strony, lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat danych osobowych, które zbieramy w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka Prywatności i Plików Cookies, dostępnym na Stronie.

§ 3 Zasady korzystania ze Strony

 • Strona funkcjonuje na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 • Korzystanie ze Strony przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Strona wykorzystuje pliki cookies Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania przez nas danych technicznych, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka Prywatności i Plików Cookies, dostępnym na Stronie. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 • W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest zainstalowanie przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla Firefox na urządzeniu z dostępem do Internetu.

§ 4 Prawa i obowiązki Użytkownika

 • Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 • Zabronione jest w szczególności:
  • podawanie w ramach korzystania ze Strony nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub dodatkowych danych osobowych niesłużących obsłudze udostępnionych na Stronie formularzy,
  • rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Dealera, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich, a także praw jakichkolwiek osób, w tym ich praw własności intelektualnej,
  • dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  • ingerowanie w działanie Strony, w tym zmienianie kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Dealera lub innych Użytkowników.

§ 5 Rodzaje i zakres usług

 • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony następujące usługi:
  • obsługa zapytania/zgłoszenia Użytkownika przesłanego przez formularz kontaktowy;
  • obsługa żądania polegającego na umówieniu się na jazdę próbną zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  • obsługa żądania polegającego na umówienia się na serwis pojazdu Użytkownika zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  • obsługa żądania polegającego na umówieniu się na wizytę w salonie Dealera zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza;
  • obsługa żądania polegającego na zamówieniu wyceny pojazdu Użytkownika zgłoszonego przez Użytkownika za pośrednictwem odpowiedniego formularza.
 • Usługi wymienione w pkt 1 powyżej świadczone są poprzez udostępnienie na Stronie Dealera odpowiednich formularzy.

§ 6 Warunki świadczenia oraz zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 • Usługobiorca może anonimowo korzystać ze Strony w zakresie w jakim nie korzysta z formularzy dostępnych na Stronie, których wykorzystanie wymaga podania informacji oznaczonych symbolem gwiazdki.
 • Celem złożenia zamówienia na usługę konieczne jest podanie przez Użytkownika informacji oznaczonych w wybranym formularzu symbolem gwiazdki.
 • Świadczenie usług następuje nieodpłatnie. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą wysłania formularza. Zakończenie jej świadczenia następuje z chwilą realizacji żądania, którego formularz dotyczy lub odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
 • Dealer nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający ze Strony.
 • Dealer nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 • Dealer dokłada należytej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony.
 • Użytkownik korzystający z Usług opisanych w § 5 ust. 1 Regulaminu ma prawo składania reklamacji dotyczących zarówno technicznych aspektów ich funkcjonowania, jak również innych ich aspektów poprzez wysłanie reklamacji na adres: [email protected] lub na adres siedziby Dealera, wskazany w § 2 ust. 1.
 • Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 • Każda reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz datę i godzinę jego wystąpienia i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na dokonaną reklamację, lub przyczyn dla których nie jest możliwe podanie takich informacji.
 • Dealer może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
 • Dealer dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pełnej informacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Dealer zawiadomi Użytkownika składającego reklamację niezwłocznie za pośrednictwem metody wybranej przez Użytkownika (poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej).
 • Mogą nie podlegać rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 4 powyżej lub które zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 8 Odpowiedzialność

 • Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.

§ 9 Zmiana Regulaminu

 • Dealer zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 • Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 • Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

§ 10 Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Dealera

 • Dealer, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 Ustawy, informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Usług. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Dealera środków zabezpieczających Stronę przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 • Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
  • złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
  • programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je - zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody - autorowi programu;
  • spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
  • wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
  • włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
 • Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki powinien być stale aktualizowany.
 • Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony i wszelkich jej funkcjonalności, podwyższają także:
  • włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
  • aktualizacja wykorzystywanego oprogramowania;
  • nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
  • czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
  • wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
  • regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
  • szyfrowanie transmisji danych;
  • instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
  • używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Ustawy oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 • Strona Dealera zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności grafika, tekst, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia, programy, prezentowane na Stronie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Dealera. Użytkownika zobowiązuje się do wykorzystywania treści Strony wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

Promocje

 • Promocja kończy się: 31.05.2022

  SERWIS

  WIOSENNE PORZĄDKI: SPRAWDŹ UKŁAD HAMULCOWY, WYPIERZ TAPICERKĘ, WYMIEŃ PIÓRA WYCIERACZEK

  WIOSENNE PORZĄDKI: SPRAWDŹ UKŁAD HAMULCOWY, WYPIERZ TAPICERKĘ, WYMIEŃ PIÓRA WYCIERACZEK
 • Promocja kończy się: 31.05.2022

  SERWIS

  Opony na sezon lato 2022 wraz z montażem

  Opony na sezon lato 2022 wraz z montażem
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA HYBRID

  FORD KUGA HYBRID
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  SERWIS

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO

  Akcja Klimatyzacja Dezynfekcja PRO
 • Promocja kończy się: 31.08.2022

  CZĘŚCI I AKCESORIA

  Wiosenna oferta na akcesoria. Zaplanuj aktywnie swój czas!

  Wiosenna oferta na akcesoria. Zaplanuj aktywnie swój czas!
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Promocja kończy się: 30.06.2022

  CZĘŚCI I AKCESORIA

  Ford Connected Wallbox dla 1-fazowych i 3-fazowych systemów zasilania elektrycznego

  Ford Connected Wallbox dla 1-fazowych i 3-fazowych systemów zasilania elektrycznego
 • Pokaż najnowsze promocje AUTO-BOSS Bielsko-Biała
Pokaż najnowsze promocje AUTO-BOSS Bielsko-Biała

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od AUTO-BOSS Bielsko-BiałaOpinie